Service

Service gaat gepaard met voorwaarden deze kan u hier downloaden of nalezen hieronder:

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:
G.M. Keij h.o.d.n.Horeca Techniek Noord-Holland
De Steiger 164
1351AR Almere Haven.

Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 342110900000

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot uitvoering van onderhouds-, reparatie- , installatie- of overige werkzaamheden van G.M. Keij h.o.d.n. Horeca Techniek Noord-Holland gevestigd te Wormerveer hierna te noemen “Horeca Techniek”.
2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Overeenkomsten

1. Overeenkomsten c.q. aanvullingen en/of wijzigingen op de overeenkomst alsmede aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene voorwaarden worden eerst na schriftelijke bevestiging door Horeca Techniek bindend.
2. Mondelinge afspraken binden Horeca Techniek eerst nadat deze schriftelijk door Horeca Techniek zijn bevestigd, dan wel zodra Horeca Techniek met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, etc. van Horeca Techniek zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Horeca Techniek het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De door Horeca Techniek gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten, de kosten voor montage, installatie en/of in bedrijfstelling alsmede declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
3. Getoonde en/of verstrekte monsters, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, omschrijvingen c.q. gegevens inzake de toepasbaarheid van de zaken voor nieuwe technologieën in promotiemateriaal c.q. brochures dan wel op een website van Horeca Techniek, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende de voor Horeca Techniek normale werktijden, alsmede op leveranties van de daarbij benodigde materialen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de

overeenkomst door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Horeca Techniek gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Horeca Techniek en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Horeca Techniek gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Inschakeling derden
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Horeca Techniek het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.
Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

a. alle gegevens welke Horeca Techniek nodig heeft voor het naar zijn oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst tijdig in en de door Horeca Techniek gewenste vorm aan Horeca Techniek worden verstrekt. De wederpartij draagt er zorg voor dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn;
b. de zaken waaraan werkzaamheden dienen te worden verricht, op het overeengekomen tijdstip ter beschikking staan van Horeca Techniek;
c. Horeca Techniek op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de zaken moeten worden geleverd c.q. de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
d. de benodigde vergunningen aanwezig zijn, indien en voor zover deze nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden;
e. indien ook derden in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Horeca Techniek zijn werkzaamheden aanvangt dan wel laatstgenoemde werkzaamheden dusdanig zijn georganiseerd, zodat Horeca Techniek aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;
f. Horeca Techniek kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water, e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij;
g. indien een takel, lift of een ander hulpwerktuig gebruikt moet worden, deze met bediening door, en voor rekening van de wederpartij ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken hulpwerktuig dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften;
h. op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar Horeca Techniek en/of de door Horeca Techniek ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door Horeca Techniek en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden.

2. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Horeca Techniek tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
3. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
4. De wederpartij is verplicht Horeca Techniek te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. op de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht.
5. Indien niet tijdig aan de voornoemde verplichtingen is voldaan, is Horeca Techniek gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart Horeca Techniek voor eventuele aanspraken van derden die uit zijn tekortkoming kunnen voortvloeien.

(Op)levering, (op)leveringstermijnen

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Horeca Techniek zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Horeca Techniek per transactie worden gefactureerd.
3. Levering van zaken geschiedt af magazijn c.q. vestiging Horeca Techniek.
4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Horeca Techniek te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. Horeca Techniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de werkzaamheden te verrichten wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Horeca Techniek zich het recht voor de bestelde zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Horeca Techniek stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Horeca Techniek in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Horeca Techniek gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Horeca Techniek het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
8. Horeca Techniek is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Horeca Techniek kan niet eerder worden verplicht om met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn dan wel de te repareren c.q. te onderhouden zaken tot zijn beschikking zijn gesteld en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Horeca Techniek niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Horeca Techniek gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Indien tijdens de uitvoering van het door Horeca Techniek aangenomen werk blijkt dat dit onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Horeca Techniek niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Horeca Techniek het recht te vorderen dat de aan Horeca Techniek verstrekte opdracht in redelijkheid zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Horeca Techniek heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Horeca Techniek verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
4. Het risico van de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van Horeca Techniek bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich onder het beheer van Horeca Techniek bevinden.
5. Alle onkosten welke door Horeca Techniek in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Meer- en minderwerk

1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Horeca Techniek en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient schriftelijk door Horeca Techniek te worden bevestigd.
2. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats:

a. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
c. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Horeca Techniek recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk.

Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is Horeca Techniek gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.
2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is ondertekend.
3. Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk – voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij Horeca Techniek.
4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door Horeca Techniek verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
5. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
6. Horeca Techniek is verplicht de in lid 5 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 2 of lid 3 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd.
7. Horeca Techniek is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.

Reclames en retourzendingen

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van Horeca Techniek te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij Horeca Techniek binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Horeca Techniek.
2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan Horeca Techniek te worden gemeld.
3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 14 van artikel 11 in aanmerking genomen.
4. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Horeca Techniek zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Horeca Techniek dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Horeca Techniek indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Horeca Techniek te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
9. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.

Aansprakelijkheid en garantie

1. Horeca Techniek kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Horeca Techniek, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Horeca Techniek – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
3. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde bedrag.
4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Horeca Techniek nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Horeca Techniek gesloten verzekering.
5. Ingeval door Horeca Techniek geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Horeca Techniek zal de wederpartij alsdan over de specifieke bepalingen van deze garantie informeren.
6. Door reparatie en/of vervanging van geleverde zaken gaat een voor deze zaken geldende garantietermijn niet opnieuw lopen.
7. Indien zich in de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Horeca Techniek zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
8. Geen garantie geldt ten aanzien van geringe afwijkingen in kleuren en/of kleursamenstellingen van alle natuurlijke materialen c.q. producten, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – glas, hout en/of andere materialen.
9. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik, normale omstandigheden en slechts waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
10. Horeca Techniek staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
11. a. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Horeca Techniek tot vergoeding van vastgestelde

schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
b. In afwijking van sub a van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.

12. Zo door Horeca Techniek geleverde zaken en/of apparatuur door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
13. Op door de wederpartij voorgeschreven materialen c.q. onderdelen e.d. en/of op eerder gebruikte materialen c.q. onderdelen e.d., die voor de reparatie c.q. het onderhoud zijn aangewend, wordt door Horeca Techniek geen garantie verleend.
14. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt Horeca Techniek de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
15. De wederpartij verliest diens rechten jegens Horeca Techniek, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Horeca Techniek tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoedingen indien en voor zover:

a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies c.q. adviezen van Horeca Techniek strijdig gebruik, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – het verkeerd aansluiten van de zaken c.q. het aansluiten van de zaken op een verkeerder netspanning, foutief onderhoud en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
b. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan Horeca Techniek heeft verstrekt en Horeca Techniek de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd;
c. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld reparaties) aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horeca Techniek;
d. voormelde schade is ontstaan nadat noodreparaties zijn uitgevoerd.

Onderhoudsovereenkomst

1. Indien een afzonderlijke onderhouds- c.q. serviceovereenkomst is gesloten in verband met het onderhoud gedurende een bepaalde periode, zal de wederpartij de geconstateerde gebreken – geheel overeenkomstig met de gebruikelijke procedures van Horeca Techniek – aan Horeca Techniek melden. Na ontvangst van de melding zal Horeca Techniek naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen.
2. In de tussen partijen gesloten onderhoudsovereenkomst zal in ieder geval worden opgenomen:

a. de periodieke onderhoudsbijdrage en de termijn(en) van betaling;
b. de looptijd en de regels omtrent het opzeggen van de onderhoudsovereenkomst;
c. een specificatie van de onderhoudswerkzaamheden;
d. een regeling betreffende de voorrijkosten;
e. de door Horeca Techniek gehanteerde onderhoudstarieven en prijzen.

3. Indien de wederpartij een onderhoudsovereenkomst met Horeca Techniek heeft gesloten, zal Horeca Techniek het in de overeenkomst aangegeven onderhoud verrichten. De gebruikte en/of vervangen c.q. geplaatste onderdelen worden bij de wederpartij in rekening gebracht op basis van het heersende prijspeil, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Horeca Techniek garandeert de goede uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en de daarbij gebruikte onderdelen gedurende een periode van 3 maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de zaken weer ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.
5. Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij Horeca Techniek geldende kantooruren op maandag t/m vrijdag, met uitzondering van nationaal erkende feestdagen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. De wederpartij kan de rechten en verplichtingen uit de onderhoudsovereenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horeca Techniek overdragen aan derden.

Betaling

1. Tenzij partijen een contante betaling bij levering van de zaken zijn overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald dan wel indien het overeengekomen bedrag niet conform afspraak bij levering contant werd voldaan:

a. zal de wederpartij aan Horeca Techniek een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
b. zal de wederpartij, na daartoe door Horeca Techniek te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
c. heeft Horeca Techniek het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Horeca Techniek zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

3. Ter keuze van Horeca Techniek kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Horeca Techniek bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Horeca Techniek het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de

gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b. Het bepaalde onder sub a van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Eigendomsvoorbehoud

De gebruiker behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Pand/warrantage
Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Horeca Techniek gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
Overmacht

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Horeca Techniek krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Horeca Techniek, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Horeca Techniek, is Horeca Techniek gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Horeca Techniek tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Horeca Techniek, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Ontbinding, annulering/ opzegging

1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex

artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
b. Het bepaalde onder sub a van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Horeca Techniek een door Horeca Techniek nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan Horeca Techniek te vergoeden. Horeca Techniek is gerechtigd de kosten, schaden en de gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Horeca Techniek ter zake.
6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1. Op de tussen Horeca Techniek en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Horeca Techniek de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Horeca Techniek is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
3. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Horeca Techniek aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

Datum: 7 september 2007